آکهی مزایده عمومی- فضای گالری مرکز فرهنگی موزه ای زمان

شرایط عمومی گالری موزه زمان شرایط اختصاصی گالری موزه زمان تعهدنامه-عمومی-مزایده-گالری-موزه-زمان تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-گالری-موزه-زمان برگ-پیشنهاد-قیمت-گالری-موزه-زمان پیش-نویس-قرارداد-گالری-موزه-زمان

مدارک مناقصه تامین نیروهای حفاظت، خدمات، فضای سبز و کارشناسان راهنما

جهت دریافت مدارک مناقصه عمومی تامین نیروهای حفاظت، خدمات، فضای سبز و کارشناسان راهنمای اماکن موسسه در شهرهای تهران، رامسر، اصفهان و یزد از طریق لینک های زیر اقدام نمائید: مدارک مناقصه عمومی تامین نیروهای خدمات، فضای سبز و کارشناسان راهنما: برگ شرایط اختصاصی مناقصه خدمات، فضای سبز،کارشناس برگ شرایط عمومی مناقصه خدمات ،فضای سبز … ادامه مدارک مناقصه تامین نیروهای حفاظت، خدمات، فضای سبز و کارشناسان راهنما