آگهی مزایده غرفه مواد غذایی پردیس موزه ای رامسر‬

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/06/برچسب-های-الف-و-ب-و-ج.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/06/تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-غرفه-مواد-غذایی-رامسر-1.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/06/برگ-پیشنهاد-قیمت-مزایده-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/06/تعهدنامه-عمومی-مزایده-غرفه-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/06/پیش-نویس-قرارداد-مزایده-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/06/شرایط-اختصاصی-مزایده-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/06/شرایط-عمومی-مزایده-مواد-غذایی-رامسر.pdf

آگهی مزایده مواد غذایی رامسر

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/شرایط-عمومی-مزایده-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-غرفه-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/تعهدنامه-عمومی-مزایده-غرفه-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/پیش-نویس-قرارداد-مزایده-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/شرایط-اختصاصی-مزایده-مواد-غذایی-رامسر-1.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/برگ-پیشنهاد-قیمت-مزایده-مواد-غذایی-رامسر.pdf

آگهی مزایده غرفه محصولات تزئینی رامسر

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/برچسب-های-الف-و-ب-و-ج.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/تعهدنامه-عمومی-مزایده-غرفه-محصولات-تزئینی.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-غرفه-محصولات-تزئینی.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/برگ-پیشنهاد-قیمت-مزایده-غرفه-محصولات-تزئینی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/پیش-نویس-قرارداد-غرفه-محصولات-تزئینی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/شرایط-عمومی-مزایده-غرفه-محصولات-تزئینی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/شرایط-اختصاصی-مزایده-غرفه-محصولات-تزئینی-رامسر.pdf

مزایده گالری موزه زمان

چنانچه از قسمت مزایده و مناقصه وارد شده اید ابتدا بر روی آگهی کلیک نمایید. سپس جهت دریافت فرم های مربوط به آگهی روی هر لینک کلیک فرمایید. http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/12/برگ-پیشنهاد-قیمت-گالری-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/12/پیش-نویس-قرارداد-گالری-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/12/تعهدنامه-عمومی-مزایده-گالری-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/12/تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-گالری-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/12/شرایط-اختصاصی-گالری-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/12/شرایط-عمومی-گالری-موزه-زمان.pdf

مزایده گالری موزه زمان

چنانچه از قسمت مزایده و مناقصه وارد شده اید ابتدا بر روی آگهی کلیک نمایید. سپس جهت دریافت فرم های مربوط به آگهی روی هر لینک کلیک فرمایید. http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/12/شرایط-عمومی-گالری-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/12/شرایط-اختصاصی-گالری-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/12/تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-گالری-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/12/تعهدنامه-عمومی-مزایده-گالری-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/12/پیش-نویس-قرارداد-گالری-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/12/برگ-پیشنهاد-قیمت-گالری-موزه-زمان.pdf

مزایده گالری موزه زمان

برگ پیشنهاد قیمت گالری موزه زمان پیش نویس قرارداد گالری موزه زمان تعهدنامه عمومی مزایده گالری موزه زمان تعهدنامه منع مداخله مزایده گالری موزه زمان شرایط اختصاصی گالری موزه زمان شرایط عمومی گالری موزه زمان

آگهی مزایده عمومی گالری موزه زمان

چنانچه از قسمت مزایده و مناقصه وارد شده اید ابتدا بر روی آگهی کلیک نمایید. سپس جهت دریافت فرم های مربوط به آگهی روی هر لینک کلیک فرمایید. http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/11/شرایط-عمومی-گالری-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/11/تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-گالری-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/11/شرایط-اختصاصی-گالری-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/11/تعهدنامه-عمومی-مزایده-گالری-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/11/پیش-نویس-قرارداد-گالری-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/11/برگ-پیشنهاد-قیمت-گالری-موزه-زمان.pdf

مناقصه عمومی نوبت اول(مناقصه عمومی تامین نیروهای حفاظت اماکن موسسه فرهنگی موزه ها در شهرهای تهران، رامسر، اصفهان و یزد)

چنانچه از قسمت مزایده و مناقصه وارد شده اید ابتدا بر روی آگهی کلیک نمایید. سپس جهت دریافت فرم های مربوط به آگهی روی هر لینک کلیک فرمایید. http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/10/تعهدنامه-منع-مداخله.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/10/تعهدنامه-عمومی.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/10/پیش-نویس-قرارداد-حفاظت.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/10/برگ-شرایط-اختصاصی-حفاظت.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/10/برگ-پیشنهاد-قیمت-حفاظت.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/10/آنالیز-قیمت.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/10/برگ-شرایط-عمومی-حفاظت-اصلاح-شده.pdf

آگهی مزایده غرفه آبگرم پردیس موزه ای رامسر

چنانچه از قسمت مزایده و مناقصه وارد شده اید ابتدا بر روی آگهی مزایده کلیک نمایید. سپس جهت دریافت فرم های مربوط به آگهی مزایده غرفه آبگرم پردیس موزه ای رامسر روی هر لینک کلیک فرمایید. http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/09/برچسب-پاکت-های-الف-و-ب-و-ج.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/09/برگ-پیشنهاد-قیمت-غرفه-آبگرم-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/09/پیش-نویس-قرارداد-غرفه-آبگرم-معدنی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/09/تعهدنامه-عمومی-مزایده-غرفه-آبگرم-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/09/تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-غرفه-آبگرم.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/09/شرایط-اختصاصی-غرفه-آبگرم-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/09/شرایط-عمومی-غرفه-آبگرم-رامسر.pdf

آگهی مزایده عمومی غرفه فروش موزه زمان

چنانچه از قسمت مزایده و مناقصه وارد شده اید ابتدا بر روی آگهی مزایده عمومی کلیک نمایید. سپس جهت دریافت فرم های مربوط به آگهی مزایده غرفه فروش موزه زمان روی هر لینک کلیک فرمایید. http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/08/برچسب-پاکت-های-الف،ب-و-ج.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/08/برگ-پیشنهاد-قیمت-غرفه-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/08/پیش-نویس-قرارداد-غرفه-فروش-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/08/تعهدنامه-عمومی-مزایده-غرفه-موزه-زمان. http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/08/تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-غرفه-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/08/شرایط-اختصاصی-غرفه-فروش-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/08/شرایط-عمومی-غرفه-فروش-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/08/فرم-فعالیت-پیشنهادی-فروشگاه.pdf