آگهی مزایده غرفه مواد غذایی پردیس موزه ای رامسر‬

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/06/برچسب-های-الف-و-ب-و-ج.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/06/تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-غرفه-مواد-غذایی-رامسر-1.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/06/برگ-پیشنهاد-قیمت-مزایده-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/06/تعهدنامه-عمومی-مزایده-غرفه-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/06/پیش-نویس-قرارداد-مزایده-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/06/شرایط-اختصاصی-مزایده-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/06/شرایط-عمومی-مزایده-مواد-غذایی-رامسر.pdf