آگهی مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از اماکن موسسه فرهنگی موزه ها در شهر رامسر (غرفه محصولات تزیینی)

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/شرایط-عمومی-غرفه-محصولات-تزئینی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/شرایط-اختصاصی-غرفه-محصولات-تزئینی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-غرفه-محصولات-تزئینی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/تعهدنامه-عمومی-مزایده-غرفه-محصولات-تزئینی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/برگ-پیشنهاد-قیمت-غرفه-محصولات-تزئینی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/پیش-نویس-قرارداد-غرفه-محصولات-تزئینی.pdf ttp://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/برچسب-پاکت-های-الف،ب-و-ج.pdf

آکهی مزایده عمومی- فضای گالری مرکز فرهنگی موزه ای زمان

شرایط عمومی گالری موزه زمان شرایط اختصاصی گالری موزه زمان تعهدنامه-عمومی-مزایده-گالری-موزه-زمان تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-گالری-موزه-زمان برگ-پیشنهاد-قیمت-گالری-موزه-زمان پیش-نویس-قرارداد-گالری-موزه-زمان

مدارک مناقصه تامین نیروهای حفاظت، خدمات، فضای سبز و کارشناسان راهنما

جهت دریافت مدارک مناقصه عمومی تامین نیروهای حفاظت، خدمات، فضای سبز و کارشناسان راهنمای اماکن موسسه در شهرهای تهران، رامسر، اصفهان و یزد از طریق لینک های زیر اقدام نمائید: مدارک مناقصه عمومی تامین نیروهای خدمات، فضای سبز و کارشناسان راهنما: برگ شرایط اختصاصی مناقصه خدمات، فضای سبز،کارشناس برگ شرایط عمومی مناقصه خدمات ،فضای سبز … ادامه مدارک مناقصه تامین نیروهای حفاظت، خدمات، فضای سبز و کارشناسان راهنما