مزایده گالری موزه زمان

برگ پیشنهاد قیمت گالری موزه زمان پیش نویس قرارداد گالری موزه زمان تعهدنامه عمومی مزایده گالری موزه زمان تعهدنامه منع مداخله مزایده گالری موزه زمان شرایط اختصاصی گالری موزه زمان شرایط عمومی گالری موزه زمان

مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از غرفه فروش موزه زمان

موسسه فرهنگی موزه ها در نظر دارد بهره برداری از غرفه فروش موزه زمان در شهر تهران را از طریق مزایده عمومی و به مدت یک سال به صورت امانی به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط واگذار نماید. تاریخ و محل تحویل پاکت‏ ها، پایان وقت اداری روز سه شنبه تاریخ 1402/03/16 در محل … ادامه مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از غرفه فروش موزه زمان

مدارک مناقصه تامین نیروهای حفاظت، خدمات، فضای سبز و کارشناسان راهنما

جهت دریافت مدارک مناقصه عمومی تامین نیروهای حفاظت، خدمات، فضای سبز و کارشناسان راهنمای اماکن موسسه در شهرهای تهران، رامسر، اصفهان و یزد از طریق لینک های زیر اقدام نمائید: مدارک مناقصه عمومی تامین نیروهای خدمات، فضای سبز و کارشناسان راهنما: برگ شرایط اختصاصی مناقصه خدمات، فضای سبز،کارشناس برگ شرایط عمومی مناقصه خدمات ،فضای سبز … ادامه مدارک مناقصه تامین نیروهای حفاظت، خدمات، فضای سبز و کارشناسان راهنما