مرمت آثار مجموعه موزه های هنر جهان، گوهر و آرایه های تاریخی و پول ایران در یک پروژه شش ماهه به پایان رسید. در این بازه زمانی نزدیک به دو هزار اثر فاخر و برجسته از مجموع آثار خزانه های موسسه انتخاب و مورد فرایند نگاهداشت و مرمت قرار گرفتند.

مرمت آثار مختلف مجموعه به کمک متخصصان دانشگاهی این حوزه، مشاوران هنری و تاریخی توسط بیست مرمتگر و مشاور صورت پذیرفت. این آثار پس از اتمام مراحل، در حال بسته بندی و آماده سازی جهت انتقال به موزه های نامبرده می باشند.