قدمت:  هزاره اول پیش از میلاد  

 محل ساخت یا مبداء: لرستان  

 مواد و روش ساخت: سفال نخودی منقوش / بدنه چرخ ساز، دسته و لوله دست ساز

 محل نگهداری: موزه آوند های تاریخی واقع در مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر