نشست تخصصي باستانشناسي
پژوهشي در آمفوراي يوناني موجود در موزه هنر جهان
ويژگي هاي سبك شناسي، پراكندگي زماني و مكاني و درون مايه آرايش آن
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
با حضور آقاي مهدي شيخ زاده بيدگلي
دانش آموخته كارشناسي ارشد باستان شناسي
پژوهشگر باستان شناسي دوران تاريخي
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
زمان ٢٨ ارديبهشت ١٤٠١ ساعت ١٥:٣٠
محل برگزاري سالن كنفرانس مجتمع سردار آسماني