در روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی جناب آقای دکتر قنبری همدانی مدیر عامل محترم موسسه فرهنگی موزه های بنیاد در جمع کارکنان مرکز فرهنگی موزه ای شهدای رامسر سخنرانی فرمودند.

 همدلی ، هم افزایی، اعلام برنامه های مدون توسعه و موزه سازی در شهر رامسر در آینده ای نزدیک و تاکید برساماندهی فعالیت های پژوهشی از اهم بیانات ایشان بود.

 پیش از سخنرانی مدیر عامل محترم موسسه، روسای موزه های عمارت مرمر، موزه عاج ایران، موزه آوند های تاریخی، موزه مردم شناسی و درادامه مدیران این مرکز سخنرانی کردند.