موسسه فرهنگی موزه ها در نظر دارد واگذاری نگهداری و تعمیرات سامانه های مراقبتی و حفاظتی اماکن موسسه در شهرهای تهران، رامسر، اصفهان و یزد را از طریق مناقصه عمومی و برای مدت یکسال به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ و محل تحویل پاکتها : پایان وقت اداری روز سه شنبه تاریخ 1402/04/13 در محل دبیرخانه موسسه به آدرس: بزرگراه رسالت، نرسیده به بلوار آفریقا، بنیاد مستضعفان، ساختمان شماره 1، طبقه چهارم

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/06/برچست-پاکت-ها.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/06/برگ-شرایط-اختصاصی-مناقصه-سامانه-های-مراقبتی.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/06/برگ-شرایط-عمومی-مناقصه-سامانه-های-مراقبتی.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/06/پیش-نویس-قرارداد-سامانه-های-مراقبتی.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/06/تعهدنامه-عمومی-مناقصه-سامانه-های-مراقبتی.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/06/تعهدنامه-منع-مداخله-مناقصه-سامانه-های-مراقبتی.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/06/فرم-پیشنهاد-قیمت-مناقصه-سامانه-های-مراقبتی.pdf