مشخصات-پیمانکار-تاریخ-تکمیل-پرسشنامه

مدارک-مورد-نیاز-جهت-شرکت-در-مناقصه

فرم-پیشنهاد-قیمت-نگهداری-فضای-سبز

تعهدنامه-منع-مداخله-مناقصه

پیش-نویس-قرارداد-فضای-سبز-رامسر-

تعهدنامه-عمومی-مناقصه

آنالیز-بهاء-نیروی-فضای-سبز-99

برگ-شرایط-عمومی-مناقصه-فضای-سبز-رامسر-99-1

شرایط-اختصاصی-مناقصه-تامین-نیروی-نگهداری-فضای-سبز-رامسر