تعهدنامه-عمومی-مناقصه-3

تعهدنامه-منع-مداخله-شرکت-در-مناقصه-1

برگ-پیشنهاد-قیمت-حفاظت-99-1

مدارک-مورد-نیاز-جهت-شرکت-در-مناقصه-حفاظت-رامسر

مشخصات-پیمانکار-تاریخ-تکمیل-پرسشنامه-3

پیش-نویس-قرارداد-حفاظت-فیزیکی-رامسر99

آنالیز-بهاء-نیروی-حفاظت-رامسر-1399

برگ-شرایط-اختصاصی-حفاظت-رامسر-1

برگ-شرایط-عمومی-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-رامسر-99-1