تعهدنامه-عمومی-مناقصه-2

برگ-پیشنهاد-قیمت-حفاظت-99

تعهدنامه-منع-مداخله-مناقصه-1

مدارک-مورد-نیاز-جهت-شرکت-در-مناقصه-حفاظت-تهران

مشخصات-پیمانکار-تاریخ-تکمیل-پرسشنامه-2

پیش-نویس-قرارداد-حفاظت-تهران99

آنالیز-بهاء-نیروی-حفاظت-تهران-1399

برگ-شرایط-اختصاصی-حفاظت-تهران-99

برگ-شرایط-عمومی-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-تهران-99-1