برگ پیشنهاد قیمت گالری موزه زمان

پیش نویس قرارداد گالری موزه زمان

تعهدنامه عمومی مزایده گالری موزه زمان

تعهدنامه منع مداخله مزایده گالری موزه زمان

شرایط اختصاصی گالری موزه زمان

شرایط عمومی گالری موزه زمان