“مرمت خودروهای تاریخی: حد فاصل روش مرمت کلاسیک تا روش مرمت تعاملی” عنوان نوشتاری از میترا اعتضادی درباره مرمت خودروهای تاریخی موسسه فرهنگی موزه های بنیاد می باشد که در این جا قسمت کوتاهی از آن آورده شده است. متن کامل این نوشته را می توانید در قسمت مقاله بخش پژوهش سایت ملاحظه فرمایید.

“موسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان برای نخستین بار در ایران اقدام به مرمت خودروهای تاریخی کرد که زمانی جستجو و شوق مدیری با کفایت، مجموعه ای کم مانند را پدید آورده بود که بعدا به دلیل عدم اختصاص بودجه، با بی مهری و سکوت، در واماندگی به مکثی طولانی دچار شد و از پس گذر دو دهه دوباره باز شوق ایجاد موزه و باز هم مدیریتی با کفایت همه توان خود را برای نگهداشتن علمی و نمایش در خور و شایسته این مجموعه کم نظیر به کار بست.

پیش نیاز ارائه موزه خودروهای تاریخی که دهه ها را در خاموشی و انزوا گذرانده بودند اقدام درمان و مرمت گسترده ای بود که برای نخستین بار در سطح موزه ای کشور مطرح می شد و موسسه فرهنگی موزه های بنیاد با گروه کارشناسان مرمتی خود داوطلب ارائه تئوری و روند اجرائی مرمت خودروهای تاریخی در رویکردی متفاوت با مرمت سنتی و کلاسیک اثار هنری در ایران گردید.

اکنون که خودروهای تاریخی موسسه فرهنگی موزه های بنیاد بر اساس پشتوانه مطالعاتی مبانی درمان و مرمت تکمیلی در حیطه آثار معاصر از پس سالیان دراز کمون و خاموشی همانند دیگر موزه های تاریخی اتومبیل در جهان، بازتاب اصالت پر رونق و باشکوه ارزش های فنی و زیباشناسانه زمان خود را به نمایش می گذارد، اندیشمندی و خردورزی حکم می کند که هر گونه نقد و بررسی با پشتوانه دانش مرمتی و در چارچوب مبانی اختصاصی آن همانند روش گروه اجرایی انجام شود. بدیهی است که خودروی متعلق به فدراسیون اتومبیلرانی حامل پیام مسابقات و از اولویت ارزشی تاریخچه شرکت در مسابقه برای جامعه اتومبیلرانی برخوردار است که نوع نگرش به نگهداری اتومبیل را در فدراسیون سمت و سو می دهد اما این نگرش و روش فقط جوابگوی همان محدوده و علاقمندان خاص است و نمی توان آن را به همه خودروهای تاریخی، درباری و تشریفاتی که تخت نام اشخاص شناخته شده اند تعمیم داد. ضمن آن که قیمت گذاری ریالی و دلاری آثار موزه ای محدود کردن ارزش های یک اثر است که بیشتر کاربرد بازاری و حراج دارد و به دور از شان میراث تاریخی است و ارزش افزوده هم جائی مطرح می شود که یک مرمت کارشناسانه روی یک اثر انجام گرفته باشد….

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2021/06/متن-نهایی-نقد-مرمت-خودرو-1.pdf