جهت دریافت مدارک مناقصه عمومی تامین نیروهای حفاظت، خدمات، فضای سبز و کارشناسان راهنمای اماکن موسسه در شهرهای تهران، رامسر، اصفهان و یزد از طریق لینک های زیر اقدام نمائید:

مدارک مناقصه عمومی تامین نیروهای خدمات، فضای سبز و کارشناسان راهنما:

برگ شرایط اختصاصی مناقصه خدمات، فضای سبز،کارشناس

برگ شرایط عمومی مناقصه خدمات ،فضای سبز و کارشناس

تعهدنامه عمومی تامین نیروهای خدمات، فضای سبز و کارشناس

تعهدنامه منع مداخله تامین نیروهای خدمات، فضای سبز و کارشناس

فرم پیشنهاد قیمت تامین نیروهای خدمات، فضای سبز و کارشناس

جدول آنالیز قیمت نیروهای خدمات، فضای سبز و کارشناس

مدارک مناقصه عمومی تامین نیروهای حفاظت:

برگ پیشنهاد قیمت حفاظت

برگ شرایط اختصاصی حفاظت

برگ شرایط عمومی مناقصه حفاظت فیزیکی

تعهدنامه عمومی حفاظت

تعهدنامه منع مداخله حفاظت

جدول آنالیز قیمت نیروهای حفاظت