متعاقب تبدیل عمارت مرمر به موزه بین المللی هنر ایران ابهاماتی در رابطه با فرش های عمارت مرمر مطرح گردید. توضیحات ذیل به استحضار ملت بزرگ ایران ارائه می شود.

از مجموع 29 تخته فرش موجود با استناد به نامه شماره 517 مورخ 13 آذرماه 1398 مجمع تشخیص مصلحت نظام پنج قطعه فرش با کد اموال مشخص (اهدایی آستان قدس رضوی به مجمع تشخیص) با تنظیم صورتجلسه به نماینده مجمع تحویل شد، یک تخته فرش متعلق به تالار آینه در همان تالار در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده شد و 23 تخته فرش نیز به منظور حفظ و نگهداری با ثبت کد اموال موزه ای به خزانه بافته های تاریخی موسسه منتقل گردید.