در راستای بهبود شرایط بازدید موزه برای بازدیدکنندگان کم توان و ناتوان جسمی، موزه خودروهای تاریخی ایران اقدام به تعیین دو جای پارک استاندارد خودرو مخصوص این عزیزان، در نزدیک ترین محل به درب اصلی ورودی موزه کرد.