راهنمایان گردشگری و فراگیران دوره‌های موزشی گردشگری استان البرز از پردیس فرهنگی موزه‌ای نور و روشنایی یزد بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی گروه موزه های دفینه؛ معرفی موزه و جذب مخاطب یکی از اهداف موزه‌هاست . در این راستا موزه نور و روشنایی یزد برنامه‌های بازاریابی متعددی را پیرامون معرفی موزه به گروه‌های مختلف مخاطبین انجام داده‌است.
این موزه با توجه به اجرای برنامه های متعدد بازاریابی به عنوان یکی از مقاصد گردشگری برای گردشگران ورودی و همچنین مردم استان یزد بسیار مورد توجه
است.
در راستای اهداف آموزشی و بازاریابی موزه، بالغ بر ۵۰ نفر از راهنمایان گردشگری و فراگیران دوره‌های آموزشی گردشگری استان البزر از موزه نور و روشنایی یزد بازدید کردند.

همچنین چندی پیش این موزه به عنوان موزه برتر در شاخص توسعه مخاطبان در ارزیابی سال موزه‌ای ۱۴۰۱-۱۴۰۲ گروه موزه‌های دفینه برگزیده شده‌است.