بازدید رایزن امور سیاسی سفارت بلغارستان از مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر