به اطلاع می رساند، پیرو تداخل کلاس آموزشی پدافند غیر عامل عمومی با کلاس نسخه شناسی موزه هنر ایران در روز یک شنبه ۲۶ دی ماه جاری، جهت بهره برداری از هر دو موضوع و راحتی همکاران گرامی شرکت کننده در کلاسها، استثنائا برنامه آموزشی موزه هنر ایران در این هفته، به همان ساعت در روز دوشنبه منتقل شده است.