جذب یک نفر حسابدار در موسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان

رشته تحصیلی: حسابداری
مقطع تحصیلی: کارشناسی و بالاتر
جنسیت: آقا
حداقل سابقه کاری مفید و مرتبط: یک سال

قرارداد کار منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل
جذب به صورت برونسپاری با میانگین درآمد تا ۷۰ میلیون ریال
بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی

از متقاضیان محترم تقاضا دارد رزومه خود را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ به ایمیل
Dabir.museum@yahoo.com
ارسال نمایند

لطفا در موضوع ایمیل درج شود: متقاضی جذب حسابداری