چنانچه از قسمت مزایده و مناقصه وارد شده اید ابتدا بر روی آگهی کلیک نمایید. سپس جهت دریافت فرم های مربوط به آگهی روی هر لینک کلیک فرمایید.

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/11/شرایط-عمومی-گالری-موزه-زمان.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/11/تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-گالری-موزه-زمان.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/11/شرایط-اختصاصی-گالری-موزه-زمان.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/11/تعهدنامه-عمومی-مزایده-گالری-موزه-زمان.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/11/پیش-نویس-قرارداد-گالری-موزه-زمان.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/11/برگ-پیشنهاد-قیمت-گالری-موزه-زمان.pdf