شرایط عمومی گالری موزه زمان

شرایط اختصاصی گالری موزه زمان

تعهدنامه-عمومی-مزایده-گالری-موزه-زمان

تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-گالری-موزه-زمان

برگ-پیشنهاد-قیمت-گالری-موزه-زمان

پیش-نویس-قرارداد-گالری-موزه-زمان