کاسه چینی فتحعلی شاهی زمینه سفیدگل و برگ سرمه ای و طلایی با نوشته فتحعلی شاه قاجار