مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی – موسسه فرهنگی موزه ها

مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی

این مجتمع شامل موزه هایی همچون موزه پول ایران، موزه خودروهای تاریخی ایران، موزه زمان و موزه هنر ایران است.

موزه ها / مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی

     مجتمع فرهنگی موزه­ای سردار آسمانی از سال 1374 و با عنوان موزه دفینه فعالیت خود را آغاز نمود. بعدها و پس از تغییرات مختلف راهبردی در این مجموعه، در سال 1396 با تجمیع موزه هایی همچون موزه پول ایران، موزه خودروهای تاریخی ایران و موزه زمان با نام مجتمع فرهنگی-موزه ای تهران بکار خود ادامه داد. در سال 1398 موزه هنر ایران به این مجموعه اضافه شده و با طرح توسعه موزه های موسسه در سال 1399 تبدیل به مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی خواهد شد.


  • ساعات بازدید:

  • شماره تماس:

  • آدرس: