برگ-پیشنهاد-قیمت-کافی-شاپ-یزد

تعهد-نامه-عمومی-مزایده-کافی-شاپ-یزد

تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-کافی-شاپ-یزد

شرایط-اختصاصی-کافی-شاپ-یزد

شرایط-عمومی-کافی-شاپ-یزد

مدارك-مورد-نياز-کافی-شاپ-یزد