برگ-پیشنهاد-قیمت-کافی-شاپ-اصفهان

تعهدنامه-عمومی-مزایده-کافی-شاپ-اصفهان

تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-کافی-شاپ-اصفهان

شرایط-اختصاصی-کافی-شاپ-اصفهان

شرایط-عمومی-کافی-شاپ-اصفهان

مدارك-مورد-نياز-کافی-شاپ-اصفهان