مزایده گالری موزه زمان

چنانچه از قسمت مزایده و مناقصه وارد شده اید ابتدا بر روی آگهی کلیک نمایید. سپس جهت دریافت فرم های مربوط به آگهی روی هر لینک کلیک فرمایید. http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/12/برگ-پیشنهاد-قیمت-گالری-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/12/پیش-نویس-قرارداد-گالری-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/12/تعهدنامه-عمومی-مزایده-گالری-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/12/تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-گالری-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/12/شرایط-اختصاصی-گالری-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/12/شرایط-عمومی-گالری-موزه-زمان.pdf

مزایده گالری موزه زمان

چنانچه از قسمت مزایده و مناقصه وارد شده اید ابتدا بر روی آگهی کلیک نمایید. سپس جهت دریافت فرم های مربوط به آگهی روی هر لینک کلیک فرمایید. http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/12/شرایط-عمومی-گالری-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/12/شرایط-اختصاصی-گالری-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/12/تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-گالری-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/12/تعهدنامه-عمومی-مزایده-گالری-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/12/پیش-نویس-قرارداد-گالری-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/12/برگ-پیشنهاد-قیمت-گالری-موزه-زمان.pdf

مزایده گالری موزه زمان

برگ پیشنهاد قیمت گالری موزه زمان پیش نویس قرارداد گالری موزه زمان تعهدنامه عمومی مزایده گالری موزه زمان تعهدنامه منع مداخله مزایده گالری موزه زمان شرایط اختصاصی گالری موزه زمان شرایط عمومی گالری موزه زمان

آگهی مزایده عمومی گالری موزه زمان

چنانچه از قسمت مزایده و مناقصه وارد شده اید ابتدا بر روی آگهی کلیک نمایید. سپس جهت دریافت فرم های مربوط به آگهی روی هر لینک کلیک فرمایید. http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/11/شرایط-عمومی-گالری-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/11/تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-گالری-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/11/شرایط-اختصاصی-گالری-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/11/تعهدنامه-عمومی-مزایده-گالری-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/11/پیش-نویس-قرارداد-گالری-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/11/برگ-پیشنهاد-قیمت-گالری-موزه-زمان.pdf

مناقصه عمومی نوبت اول(مناقصه عمومی تامین نیروهای حفاظت اماکن موسسه فرهنگی موزه ها در شهرهای تهران، رامسر، اصفهان و یزد)

چنانچه از قسمت مزایده و مناقصه وارد شده اید ابتدا بر روی آگهی کلیک نمایید. سپس جهت دریافت فرم های مربوط به آگهی روی هر لینک کلیک فرمایید. http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/10/تعهدنامه-منع-مداخله.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/10/تعهدنامه-عمومی.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/10/پیش-نویس-قرارداد-حفاظت.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/10/برگ-شرایط-اختصاصی-حفاظت.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/10/برگ-پیشنهاد-قیمت-حفاظت.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/10/آنالیز-قیمت.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/10/برگ-شرایط-عمومی-حفاظت-اصلاح-شده.pdf

آگهی مزایده غرفه آبگرم پردیس موزه ای رامسر

چنانچه از قسمت مزایده و مناقصه وارد شده اید ابتدا بر روی آگهی مزایده کلیک نمایید. سپس جهت دریافت فرم های مربوط به آگهی مزایده غرفه آبگرم پردیس موزه ای رامسر روی هر لینک کلیک فرمایید. http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/09/برچسب-پاکت-های-الف-و-ب-و-ج.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/09/برگ-پیشنهاد-قیمت-غرفه-آبگرم-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/09/پیش-نویس-قرارداد-غرفه-آبگرم-معدنی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/09/تعهدنامه-عمومی-مزایده-غرفه-آبگرم-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/09/تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-غرفه-آبگرم.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/09/شرایط-اختصاصی-غرفه-آبگرم-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/09/شرایط-عمومی-غرفه-آبگرم-رامسر.pdf

آگهی مزایده عمومی غرفه فروش موزه زمان

چنانچه از قسمت مزایده و مناقصه وارد شده اید ابتدا بر روی آگهی مزایده عمومی کلیک نمایید. سپس جهت دریافت فرم های مربوط به آگهی مزایده غرفه فروش موزه زمان روی هر لینک کلیک فرمایید. http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/08/برچسب-پاکت-های-الف،ب-و-ج.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/08/برگ-پیشنهاد-قیمت-غرفه-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/08/پیش-نویس-قرارداد-غرفه-فروش-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/08/تعهدنامه-عمومی-مزایده-غرفه-موزه-زمان. http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/08/تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-غرفه-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/08/شرایط-اختصاصی-غرفه-فروش-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/08/شرایط-عمومی-غرفه-فروش-موزه-زمان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/08/فرم-فعالیت-پیشنهادی-فروشگاه.pdf

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول) موسسه فرهنگی موزه های بنیاد

موسسه فرهنگی موزه ها در نظر دارد بهره برداری از کافی شاپ و رستوران موزه زمان در شهر تهران را از طریق مزایده عمومی و برای مدت یکسال به صورت امانی به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط واگذار نماید. تاریخ و محل تحویل پاکت ها: پایان وقت اداری روز دوشنبه تاریخ 1402/04/05 در محل … ادامه آگهی مزایده عمومی (نوبت اول) موسسه فرهنگی موزه های بنیاد

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) موسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان

موسسه فرهنگی موزه ها در نظر دارد واگذاری نگهداری و تعمیرات سامانه های مراقبتی و حفاظتی اماکن موسسه در شهرهای تهران، رامسر، اصفهان و یزد را از طریق مناقصه عمومی و برای مدت یکسال به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. تاریخ و محل تحویل پاکتها : پایان وقت اداری روز سه شنبه تاریخ 1402/04/13 … ادامه آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) موسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان

مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از غرفه فروش موزه زمان

موسسه فرهنگی موزه ها در نظر دارد بهره برداری از غرفه فروش موزه زمان در شهر تهران را از طریق مزایده عمومی و به مدت یک سال به صورت امانی به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط واگذار نماید. تاریخ و محل تحویل پاکت‏ ها، پایان وقت اداری روز سه شنبه تاریخ 1402/03/16 در محل … ادامه مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از غرفه فروش موزه زمان