آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) موسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان

موسسه فرهنگی موزه ها در نظر دارد واگذاری نگهداری و تعمیرات سامانه های مراقبتی و حفاظتی اماکن موسسه در شهرهای تهران، رامسر، اصفهان و یزد را از طریق مناقصه عمومی و برای مدت یکسال به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. تاریخ و محل تحویل پاکتها : پایان وقت اداری روز سه شنبه تاریخ 1402/04/13 … ادامه آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) موسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان

مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از غرفه فروش موزه زمان

موسسه فرهنگی موزه ها در نظر دارد بهره برداری از غرفه فروش موزه زمان در شهر تهران را از طریق مزایده عمومی و به مدت یک سال به صورت امانی به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط واگذار نماید. تاریخ و محل تحویل پاکت‏ ها، پایان وقت اداری روز سه شنبه تاریخ 1402/03/16 در محل … ادامه مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از غرفه فروش موزه زمان

آگهی مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از اماکن موسسه فرهنگی موزه ها در شهر رامسر (غرفه مواد غذایی)

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/شرایط-عمومی-غرفه-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/شرایط-اختصاصی-غرفه-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-غرفه-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/تعهدنامه-عمومی-مزایده-غرفه-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/پیش-نویس-قرارداد-غرفه-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/برگ-پیشنهاد-قیمت-غرفه-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/برچسب-پاکت-های-الف،ب-و-ج-1.pdf

آگهی مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از اماکن موسسه فرهنگی موزه ها در شهر رامسر (غرفه محصولات تزیینی)

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/شرایط-عمومی-غرفه-محصولات-تزئینی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/شرایط-اختصاصی-غرفه-محصولات-تزئینی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-غرفه-محصولات-تزئینی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/تعهدنامه-عمومی-مزایده-غرفه-محصولات-تزئینی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/برگ-پیشنهاد-قیمت-غرفه-محصولات-تزئینی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/پیش-نویس-قرارداد-غرفه-محصولات-تزئینی.pdf ttp://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/برچسب-پاکت-های-الف،ب-و-ج.pdf

آکهی مزایده عمومی- فضای گالری مرکز فرهنگی موزه ای زمان

شرایط عمومی گالری موزه زمان شرایط اختصاصی گالری موزه زمان تعهدنامه-عمومی-مزایده-گالری-موزه-زمان تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-گالری-موزه-زمان برگ-پیشنهاد-قیمت-گالری-موزه-زمان پیش-نویس-قرارداد-گالری-موزه-زمان

مدارک مناقصه تامین نیروهای حفاظت، خدمات، فضای سبز و کارشناسان راهنما

جهت دریافت مدارک مناقصه عمومی تامین نیروهای حفاظت، خدمات، فضای سبز و کارشناسان راهنمای اماکن موسسه در شهرهای تهران، رامسر، اصفهان و یزد از طریق لینک های زیر اقدام نمائید: مدارک مناقصه عمومی تامین نیروهای خدمات، فضای سبز و کارشناسان راهنما: برگ شرایط اختصاصی مناقصه خدمات، فضای سبز،کارشناس برگ شرایط عمومی مناقصه خدمات ،فضای سبز … ادامه مدارک مناقصه تامین نیروهای حفاظت، خدمات، فضای سبز و کارشناسان راهنما