خزانه ها / گنجینه سازه های معماری

گنجینه سازه‌های معماری موسسه فرهنگی موزه های بنیاد از سه مجموعه سازه های چوبی (در و پنجره و سقف چوبی) آثار سرامیکی مانند کاشی کار های هفت رنگ و معرق ، اشیا سنگی مانند پایه ستون های سنگی تشکیل شده است. سازه های چوبی اختصاص به نگهداری درها و پنجره های چوبی تزئینی ، سقف های نقاشی شده چوبی ، ارسی های نفیس و قاب آیینه ها دارد. این گنجینه شامل آثار چوبی مشبک کاری، منبت کاری و معرق کاری متنوع و نیز انواع آینه کاری ها و نقاشی ها روی آثار و الحاقات چوبی در بناهای تاریخی از دوران های مختلف ( اغلب قاجار و پهلوی ) است.از جمله این آثار می توان به در چوبی تاریخ دار با قدمت ۹۰۰ سال و نیز درهای نقاشی شده دوران صفوی اشاره کرد. آثار سرامیکی متعقل به کاشی های زرین فام، کاشی هفت رنگ ، کاشی معرق در دوران های مختلف تاریخی است که آثار شاخص این مجموعه نمونه هایی نادر از کاشی های دوران سلجوقی و ایلخانی است. آثار سنگی این مجموعه به بیشتر متعلق به دوران قاجار و پهلوی است که از نمونه های آن می توان به مجسمه های شیر سنگی (متعلق به قبرهای اقوام بختیاری) اشاره کرد.