دو بنای قدیمی مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر مرمت -باززنده سازی- شد.

/
مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر طی پروژه ای بنای حمام قدیم و آش…

نصب یادمان 175 شهید غواص در مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر

/
در راستای اشاعه فرهنگ شهادت و در ادامه توسعه و تکمیل طرح راه اندازی ت…