http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/برچسب-های-الف-و-ب-و-ج-2.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-غرفه-محصولات-فرهنگی-1.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/برگه-پیشنهاد-قیمت-فروشگاه-محصولات-فرهنگی-موزه-تار-و-پود-یزد.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/تعهدنامه-عمومی-مزایده-غرفه-محصولات-فرهنگی-1.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/شرایط-اختصاصی-فروشگاه-محصولات-فرهنگی-موزه-تار-و-پود-یزد.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/پیش-نویس-قرارداد-فروشگاه-محصولات-فرهنگی-موزه-تار-و-پود-یزد.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/شرایط-عمومی-فروشگاه-محصولات-فرهنگی-موزه-تار-و-پود-یزد.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/برگه-پیشنهاد-قیمت-کافی-شاپ-موزه-تار-و-پود-یزد.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/تعهدنامه-عمومی-مزایده-کافی-شاپ-یزد.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-کافی-شاپ.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/پیش-نویس-قرارداد-کافی-شاپ-موزه-تار-و-پو-د-یزد.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/شرایط-عمومی-کافی-شاپ-موزه-تار-و-پود-یزد.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/شرایط-اختصاصی-کافی-شاپ-موزه-تار-و-پود-یزد.pdf