این اثر متعلق به سالوادور دالی از هنرمندان سبک سورئالیسم با عنوان ” میدان اسب دوانی” است. تاریخ نقاشی مربوط به نیمه اول سده بیستم میلادی و تکنیک به کاررفته در آن  لیتوگراف رنگی است.