طیبه (گلناز) گلصباحی برای دومین دوره متوالی با کسب جایگاه چهارم در میان آرای کاندیداهای انتخابی، عضو هیات اجرایی شورای بین المللی موزه ها شد.

گلصباحی دارای مدرک کارشناسی موسیقی از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد است، وی مدیریت مرکز فرهنگی موزه ای هنر ایران را برعهده دارد و پیش از آن نیزخزانه دار، خزانه رنگ و نقش موسسه فرهنگی موزه ای بوده است.