فاز نخست مرمت آجرکاریهای محوطه موزه زمان شامل: مرمت قطار،مقرنس، جوک زیر قطارها، بخش هایی که مفقود شده و نقاطی که متحمل آسیب شده بودند به اتمام رسید.