فاز دوم مرمت گنبد ساختمان موزه هنر ایران (عمارت مرمر)با نصب داربست ها و آماده سازی کار مرمتگران آغاز شد. در این فاز از پروژه به استحکام بخشی و ترمیم بخش های کمبود و آسیب دیده روی گنبد و در نهایت تثبیت کامل گنبد پرداخته خواهد شد.

گفتنی است فاز نخست پروژه مرمت گنبد موزه هنر ایران در زمستان سال گذشته و بر روی قسمت های ساقه گنبد صورت گرفت.