ساعات بازدید موزه های موسسه فرهنگی موزه ای بنیاد مستضعفان در ایام نوروز به شرح جدول زیر می باشد.

همچنین یادآور می شود کلیه موزه های موسسه در روزهای شنبه از دوم تا دوازدهم فروردین ماه باز خواهند بود.

ساعت بازدیدنام موزه
9:30-17:30موزه هنر ایران
10-21موزه نور و روشنایی یزد
9-18پردیس فرهنگی موزه ای سردار آسمانی: موزه هنر جهان و اسلامی، گوهر و آرایه های تاریخی، پول ایران
9-18پردیس موزه ای شهدای رامسر: موزه عمارت مرمر، آوندهای تاریخی، عاج ایران، باغ گیاه شناسی، مردم شناسی شمال ایران
9-18موزه خودروهای تاریخی ایران
9-18موزه زمان
9-18موزه ملی هنرهای اصفهان