چنانچه از قسمت مزایده و مناقصه وارد شده اید ابتدا بر روی آگهی مزایده کلیک نمایید. سپس جهت دریافت فرم های مربوط به آگهی مزایده غرفه آبگرم پردیس موزه ای رامسر روی هر لینک کلیک فرمایید.

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/09/برچسب-پاکت-های-الف-و-ب-و-ج.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/09/برگ-پیشنهاد-قیمت-غرفه-آبگرم-رامسر.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/09/پیش-نویس-قرارداد-غرفه-آبگرم-معدنی-رامسر.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/09/تعهدنامه-عمومی-مزایده-غرفه-آبگرم-رامسر.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/09/تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-غرفه-آبگرم.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/09/شرایط-اختصاصی-غرفه-آبگرم-رامسر.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/09/شرایط-عمومی-غرفه-آبگرم-رامسر.pdf