موسسه فرهنگی موزه ها در نظر دارد بهره برداری از کافی شاپ و رستوران موزه زمان در شهر تهران را از طریق مزایده عمومی و برای مدت یکسال به صورت امانی به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ و محل تحویل پاکت ها: پایان وقت اداری روز دوشنبه تاریخ 1402/04/05 در محل دبیرخانه موسسه به آدرس: بزرگراه رسالت، نرسیده به بلوار آفریقا، بنیاد مستضعفان، ساختمان شماره 1، طبقه چهارم

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/06/برچسب-پاکت-های-الف-و-ب-و-ج-1.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/06/برگ-پیشنهاد-قیمت-کافی-شاپ-موزه-زمان-2.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/06/پیش-نویس-قرارداد-کافی-شاپ-موزه-زمان-1.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/06/تعهدنامه-عمومی-مزایده-کافی-شاپ-موزه-زمان.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/06/شرایط-اختصاصی-کافی-شاپ-موزه-زمان.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/06/شرایط-عمومی-کافی-شاپ-موزه-زمان.pdf