نام شی/اثر:تنگدسته دارقالبی قدمت: سده چهارم ه.ق جنس/ترکیب:خاک رس کاربرد: تنگ(آبخوری) کد شناسائی جمعداری:32593-م شرح مختصر:پارچ آب با بدنه محدب ولبه صاف و پایه مقعر ساخت نیشابور است. با دو تکه قالب کاسه ای بخشهای پائینی .و بالائی ظرف نقش اندازی شده و کمره ظرف با دست مرطوب به یگدیگر متصل شده است. نقوش بالائی شبیه به خوشه گندم و قسمت پائینی نقوش هندسی ترسیم شده است.