نام اثر: تابلوی نقاشی با عنوان مهتاب قدمت: اواخر قرن نوزدهم جنس: رنگ و روغن بوم سازنده/هنرمند: ایلیا زانکووسکی Ilya Zancovsky