قدمت : سده نوزدهم میلادی/

 محل ساخت یا مبداء:  فرانسه/

 مواد و روش ساخت : مینای الوان روی فلز/

 محل نگهداری : موزه آوندهای تاریخی واقع در مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر/