این باغ مساحتی بیش از 2000 مترمربع دارد و در آن چشمه ای قدیمی مربوط به دوره پهلوی اول قرار دارد که آب شرب کل مجتمع بخصوص گونه های گیاهی را تامین می کند. تاریخچه کاشت بامبو در شمال کشور به زمان کشت چای می رسد که برای حفاظت محل چایکاری استفاده می شده است.