لیست کاندیداهای شورای جهانی موزه ها 2022-2025

کاندیدای ایرانی: گلناز گلصباحی رئیس موزه هنر ایران