به مناسبت روز هنرمند کارگاه پژوهشی تحت عنوان یادبود حاج میرزا آقا امامی در موزه هنر ایران برگزار شد. نظر به اینکه آثاری فاخر از این هنرمند در تالار نگارین موزه در معرض دید عموم قرار دارد طی این کارگاه به معرفی خاندان امامی و مشخصا کیفیت خلق آثار و همچنین سیر صورت سازی در نقاشی ایرانی انجام گرفت. در بخش دوم این کارگاه چهره پرداز هنرمند استاد محمد مهدی شیرینکار به اجرای صورت سازی مرتبط با موضوع که چهره حاج میرزا آقا امامی بود به تشریح تکنیک های مرسوم در چهره نگاری ایرانی پرداخت.