این نشست با محوریت استل یا سنگ افراشت های فلات ایران با تاکید بر نمونه موجود در موزه هنر جهان برگزار شد. ابتدا احمد سرخوش باستان شناس پیش از تاریخ و عضو کاوش های محوطه باستانی چگا سفلی، به تبیین و تحلیل استل های بدست آمده از نیایشگاه چگاسفلی پرداخت. استل های چگا سفلی قدیمی ترین نمونه های موجود در پیش از تاریخ ایران است که اخیرا از کاوش های باستان شناسی این محوطه در جنوب شرق خوزستان بدست آمده است. در ادامه نشست آقای حمید خانعلی باستان شناس، به تبیین و گاهنگاری استل های انسان ریخت در شمال غرب ایران، حوزه قفقاز و آناتولی پرداخت. باتوجه به مقایسه شمایل نگاری استل ها با نمونه موجود در موزه هنر جهان، به نظر می رسد نمونه موجود در موزه، مربوط به دوره آهن III و از نوع ” مجسه – استل” می باشد.