چنانچه از قسمت مزایده و مناقصه وارد شده اید ابتدا بر روی آگهی کلیک نمایید. سپس جهت دریافت فرم های مربوط به آگهی روی هر لینک کلیک فرمایید.

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/10/تعهدنامه-منع-مداخله.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/10/تعهدنامه-عمومی.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/10/پیش-نویس-قرارداد-حفاظت.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/10/برگ-شرایط-اختصاصی-حفاظت.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/10/برگ-پیشنهاد-قیمت-حفاظت.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/10/آنالیز-قیمت.pdf

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/10/برگ-شرایط-عمومی-حفاظت-اصلاح-شده.pdf