مشخصات-پیمانکار-تاریخ-تکمیل-پرسشنامه

مدارک-مورد-نیاز-جهت-شرکت-در-مناقصه

فرم-پیشنهاد-قیمت-نگهداری-فضای-سبز

شرایط-اختصاصی-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-مجتمع-رامسر-99

تعهدنامه-منع-مداخله-مناقصه

پیش-نویس-قرارداد-فضای-سبز-رامسر-

برگ-شرایط-عمومی-مناقصه-فضای-سبز-رامسر-99

آنالیز-بهاء-فضای-سبز-1399

تعهدنامه-عمومی-مناقصه