تعهدنامه-عمومی-مناقصه-3

برگ-پیشنهاد-قیمت-حفاظت-99-1

برگ-شرایط-اختصاصی-حفاظت-رامسر

برگ-شرایط-عمومی-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-رامسر-99

تعهدنامه-منع-مداخله-شرکت-در-مناقصه-1

مدارک-مورد-نیاز-جهت-شرکت-در-مناقصه-حفاظت-رامسر

مشخصات-پیمانکار-تاریخ-تکمیل-پرسشنامه-3

پیش-نویس-قرارداد-حفاظت-فیزیکی-رامسر99

آنالیز-مجتمع-رامسر-1399