مراحل مستندنگاری علمی و عکاسی دقیق به شیوه IR و UV به صورت لومینوسانس و عبوری از آثار منتخب موزه هنر جهان، موزه گوهر و آرایه های تاریخی و موزه پول ایران در واحد مرمت موسسه فرهنگی موزه ها انجام گرفت.

در این بخش آثار پس از طی مراحل مختلف عکاسی و مستندنگاری برای شروع مراحل آنالیز دستگاهی و اصالت سنجی آماده خواهند شد. این فرایند بر اساس استاندارهای روز علمی و اجرایی دنیا بوده و در ابعاد گسترده برای نخستین بار در کشور صورت پذیرفته است.